Pealeht  » Õppetöö » АМ-kategooria (mopeed)
АМ-kategooria (mopeed)

MOPEED

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistaja kiirus on üle 25 km/h, kuid mitte üle 45 km/h ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa 4 KW või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 KW, kuid ei ületa 4 KW.
Mopeediks loetakseka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kg. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.
Tihtipeale arvatakse, et mopeed ja motoroller on üks ja sama, kuid tegelikult see nii päris ei ole. Motorolleriks saab sõidukit nimetada tema välimuse järgi, kuid mitte tema kategooria järgi. Näiteks on mõned motorollerid mopeedid ja mõned mootorrattad. Kuid miks see nii on?

MOPEEDIGA SÕITMINE

Alates 1 juulist 2011 mopeed peab olema registreeritud Maanteeameti Liiklusregistri büroos. Mopeedijuhil peab olema kohustsuslik liikluskindlustus. Mopeedi suurim lubatud sõidukiirus on 45 km/h. Mopeedijuhil ja tema sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit. Mopeedi tehnoseisund peab vastama valmistaja nõuetele. JUHTIMISÕIGUS Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik, kellel on AM-kategooria juhtimisõigus. Mopeedi võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.

JUHTIMISÕIGUSE TAOTLEMINE

Mopeedijuhiloa saamiseks tuleb lõpetada autokooli koolituskursuse ja eksamid sooritada liiklusregistri büroos. Täpsemat infot eksamitele registreerumise kohta ning eksamite toimumise aja kohta tuleb küsida büroost . Juhtimisõiguse taotleja peab esitama Liiklusregistri büroole:
1) juhi kehtiva tervisetõendi;
2) isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumenti;
3) juhi koolituskursuse tunnistuse;
4) kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks.

RIIGILÕIV

Enne eksamile registreerimist peab isikul olema tasutud riigilõiv. Teooriaeksami eest 3,19 EUR, sõidueksami eest 6,39 EUR ja mopeedijuhiloa väljastamise eest 3,19 EUR.

EKSAMID

Mopeedijuhi teooriaeksam sooritatakse arvutil. Mopeedijuhi sõidueksamil kasutab eksamineeritav kas siis enda, autokooli või liiklusregistri büroo kaherattalist mopeedi ning see peab olema kehtestatud korras registreeritud.

TEOORIAEKSAM

Teooriaeksamil tuleb vastata 20-le küsimusele. Igale küsimusele antakse kaks kuni kolm vastusevarianti. Nende hulgast tuleb leida kõik õiged variandid (võib olla rohkem kui üks).
Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 17-le küsimusele.
Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kas või üks vastusevariant on vale või jäetud vastamata. Eksami sooritamiseks on aega 30 minutit. Selle aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.